జీవితం-గెలుపు

గెలుపంటే ఏంటి ??

నీ విజయమా ? 
మరొకరి ఓటమా ??
యుద్ధంలో శత్రువుని చంపటమా ?? 
ఓడించటమా ?? 


జీవితమంటే ఏంటి ??

నువ్వు కోరుకున్నదా ? 
నువ్వు బ్రతకాలనుకున్నదా ? 
లేక ఇప్పుడు బ్రతుకుతున్నదా ??

ఇలాంటి ప్రశ మొదలై 
సమాధానం కొరకు అన్వేషణ మొదలైతే 
నీ జీవితంలో నీవు గెలిచినట్లే...!!!
-నందు
0 comments: