నీలో ఉన్న "నా" మనసునడుగు

మనం చూసే కళ్ళు కూడా
ఒక్కోసారి మనల్ని మోసం చేస్తాయేమో గాని
మన మనసెప్పుడు మోసం చేయదు...
నేను నిన్ను చూసింది మనసుతోనే కాని కళ్ళతో కాదు
నీకింకా నమ్మకం లేకపోతే
నీతో ఉన్న "నీ" కళ్ళనడుగు
నీలో ఉన్న "నా" మనసునడుగు
నాపై ఉన్న "నీ" ప్రేమనడుగు
-నందుSaturday, January 3, 2015 - , , , , 0 comments

అడగటానికి అడ్రెస్ కూడా దొరకకుండా వెళ్ళిపోతారు

అనుమతి లేకుండానే చాలా మంది 
మన జీవితంలోకి వస్తారు
ఉన్నంతకాలం మనతో భానే ఉంటారు...
ఉన్నట్టుండి ఏమవ్తుందో తెలియదు
మనకి చెప్పకుండానే,
వెనుదిరిగి చూడకుండా వెళ్ళిపోతారు...
మనతో వారికేం సంబంధం లేనట్లు,
మనమెవరో వారికి తెలియనట్లు....

అడగటానికి అడ్రెస్ కూడా దొరకకుండా

వెతకటానికి వీలు పడకుండా 
                      -నందు