స్వీయానుభవంతో తెలుసుకోవలసిందే...!!!

సముద్రంలో ఉండే చేప కన్నీళ్ళు ఎవరికీ కనిపించవు,
ఒక వేళ అవి కనిపించినా ఎవరికీ అర్థం అవ్వవు...
మనిషి జీవితం కూడా అంతే
ప్రతి మనిషికి కన్నీళ్ళు, బాధలు ఉంటాయి...
కాని ఆ కన్నీళ్ళ వెనకాల కారణాలు
ఎవ్వరికి కనిపించవు,
ఒక వేళ కనిపించినా
వారి కష్టాలు ఎవ్వరికి అర్థం అవ్వవు...
ఏవైనా స్వీయానుభవంతో తెలుసుకోవలసిందే...!!!
                                      -నందు    0 comments: