ఒంటరితనం ఒక భాద్యత...!!!ఏమి వద్దనుకున్నపుడు,
అన్నింటిని వదిలేసుకోవాలనుకున్నపుడు,
అన్ని బంధాలను వద్దనుకున్నపుడు
ఒంటరిగా బ్రతకటం పెద్ద కష్టమేమి కాదు
నేను ఎవ్వరికి ఏమి కాను 
నన్ను ఎవ్వరు పట్టించుకోరు అని బాధ పడేకంటే 
నాకు ఎవ్వరు లేరు, నేనెవ్వరిని పట్టించుకోను 
అని బ్రతికితే ఒంటరితనం పెద్ద కష్టమేమి కాదు 
అది ఒక బాధ్యతలా మారుతుంది
-నందు
Tuesday, July 15, 2014 - , , 5 comments

మౌనంగా ఉంటాను,మాట్లాడాలని లేక....!!!

కొన్ని సార్లు నేను మౌనంగా ఉంటాను
మాటలు రాక కాదు మాట్లాడాలని లేక....
నా కవితలు కూడా అంతే
కవిత రాయాలంటే దేని గురించైనా రాయవచ్చు 
కాని రాయాలని లేనప్పుడు ఎంత రాసినా దానిలో భావం ఉండదు
కవిత రాయటానికి ఆలోచనోక్కటే సరిపోదు
రాయాలనే తపన మనసులోంచి పుట్టాలి
-నందు