ప్రేమకి మరోవైపు...!!
ప్రేమలో పడిన కొత్తలో ఎక్కడో దూరంగా ఉన్న వ్యక్తి గురించి 
 నువ్వు ఎంత ఆరాట పడుతావో,
నీకు దూరంగా ఉన్న నీ తల్లిదండ్రులు కూడా 
అంతే ఆరాటపడతారు....
ఆ వ్యక్తి మీద మొదట్లో ఉన్నంత  ఆరాటం 
ఇప్పుడు నీకుండకపోవచ్చు
కానీ నీ తల్లిదండ్రుల ఆరాటం 
బ్రతికి ఉన్నంత కాలం ఉంటుంది....
అదే ప్రేమంటే....!!
-నందు

2 comments:

sam February 16, 2018 at 3:50 PM

dear sir very good blog and very good content
Latest Telugu Cinema News

Koppula kiran teja August 9, 2018 at 8:38 AM

చాలా బాగా చెప్పారు.