పుస్తకాలు -అనుభవాలు !!


తన ధ్యాసలో పడటం కూడా ప్రేమే


                 ప్రేమంటే గంటలు గంటలు ఫోన్లో మాట్లాడుకోవటాలు,                               కాఫీ షాపుల్లో కాలక్షేపాలు చేయటమే కాదు
                నీ ధ్యాస మరచి తన ధ్యాసలో పడటం కూడా ప్రేమే..!!
                                      -నందు


విలువ తెలియని వాళ్ళకోసం !!