సముద్రమంత ప్రేముంటే సరిపోదు

నీలో సముద్రమంత ప్రేముంటే సరిపోదు...
ఆ ప్రేమని అర్థం చేసుకోవటానికి 
అవతలి వాళ్ళకి 
ఆకాశమంతా మనసుండాలి..!!

-నందు

సముద్రమంత ప్రేమ

0 comments: