గతమెప్పుడు గమ్మత్తుగాగతమెప్పుడు గమ్మత్తుగా ఉంటుంది 
నువ్ ప్రస్తుతాన్ని ఆస్వాదిస్తే....
అదే గతం ఇంకా బాధని కలిగిస్తుంది 
నువ్వింకా దాని గురించే ఆలోచిస్తుంటే...
-నందు.


0 comments: