యుద్ధం -ఆట


ఆటలో గాని 
యుద్దంలో గాని 
నువ్వు ఓడిపోయావంటే 
నువ్వు బలహీనుడవని కాదు
ఎదుటివాడు నీకంటే బలవంతుడని అర్థం
-నందు

0 comments: