యుద్ధం- ఉద్యమం

ఉద్యమం ఒక ఆశయ సాధన కోసం చేసేది.

యుద్ధం ఒకరిపై ఆధిపత్యం కోసం చేసేది.
అందుకే స్వాతంత్ర ఉద్యమం, తెలంగాణ ఉద్యమం అన్నారు 
కానీ తెలంగాణ యుద్ధం,స్వాతంత్ర యుద్ధం అనలేదు...


ఉగ్రవాదాన్ని తరిమి కొట్టాలనేది మా ఉద్యమం...
డియర్ పాకిస్తాన్,
                                నీవెటు వైపో తేల్చుకో..!
నీ భవితవ్యం నిర్ణహించుకో..!!
-నందు

0 comments: