మనిషెప్పుడూ ఆకాశంలాగా ఉండాలి

ఆకాశం అన్నాక కొన్నిసార్లు 

ఇంద్రదనస్సు,వెన్నెల, 


కారుమబ్బులు,ఉరుములు, మెరుపులు, 


మేఘాలు,వర్షాలు కనిపిస్తుంటాయ్...


ఇవి ఉన్నా లేకపోయినా 


ఆకాశం మాత్రం అలానే ఉంటుంది...

మనిషి జీవితం కూడా అంతే...


ఇంద్రదనస్సు లాంటి సంతోషం, 


ఉరుముల్లాంటి కోపాలు,

కారు మబ్బులాంటి బాధలు,


వర్షాల్లాంటి కన్నీళ్ళు ఉంటాయ్...


ఇవి 
ఉన్నా లేకపోయినా 

జీవితం మాత్రం సాగుతూనే ఉంటుంది...

అందుకే మనిషి వచ్చిపోయే కాలంలాగా 

కాకుండా కలకాలం ఉండే ఆకాశంలా ఉండాలి


                                                  -నందు