మౌన పోరాటం

ఎప్పుడు కనిపిస్తావోనని నేను,
ఎక్కడా కనిపించకూడదని నువ్వు...!
ఒక్కసారైనా మాట్లాడతావని నేను,
ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకూడదని నువ్వు...!!
ప్రియా ఎన్నాళ్లీ  పోరాటం ??
-నందు