కొన్ని అంతే...!!!

అవసరంతో చేసే స్నేహాలు
వ్యామోహంలో పడే ప్రేమలు
ఆవేశంలో ఇచ్చే వాగ్దానాలు
కోపంలో తీసుకునే నిర్ణయాలు
ఎక్కువ రోజులు నిలబడవు...
-నందు


0 comments: