సుఖసంతోషాలు

పుట్టినప్పటి నుండే సుఖాలకి అలవాటు పడిన 
ఈ జనరేషన్ పిల్లలకి ఎలా సుఖపడాలో తెలుసు,
కానీ సంతోషం అంటే ఏమిటో ఇప్పటికీ చాలా వరకి చాలా మందికి అర్థం కాదు...
కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే 
తల్లిదండ్రులు కూడా ఈ సంబంధం చేసుకుంటే అమ్మాయి/అబ్బాయి 
జీవితంలో సుఖపడతారని ఆలోచిస్తున్నారే తప్ప 
జీవితాంతం సంతోషంగా ఉండగలరా అని ఒక్కసారి కూడా ఆలోచించటం లేదు..
సుఖానికి సంతోషానికి చాలా
తేడా ఉందిరాబ్బయ్...
-నందు
03/03/2016

కాదేది కవితకు అన్హరం..!!


బండికి గీతలు,

మొహానికి ముడతలు...!!

సముద్రంలో నీళ్ళు,

మనిషి కంట్లో కన్నీళ్ళు...!!

కామన్ అయిపోయాయ్

-నందు