ప్రేమప్రేమ:
ప్రే అంటే ప్రేమించటం,
మ అంటే మర్చిపోవటం కాదు...  

ప్రేమ అంటే ప్రేమించటం
మ అంటే మర్చిపోలేనంతగా ప్రేమించటం..!!
ప్రేమ అంటే ప్రేమించటం
మ అంటే మనం ఇంకొకరిని ప్రేమించలేనంతగా ప్రేమించటం..!!!
-నందు

నేనోడిపోయా...!!!

నేనోడిపోయా,
నిన్ను గెలవటంలో..!
నన్ను నీలో వెతకటంలో..!!
గెలుస్తాననే నమ్మకం నాలో ఉంది..!
కానీ గెలుస్తానో లేదో నీ చేతిలో ఉంది..!!
-నందు