గుర్తుకురావటం-మర్చిపోకపోవటం

గుర్తుకురావటం వేరు,
మర్చిపోకపోవటం వేరు..
రెండింటికి చాల తేడా ఉంది,
చదవటంలో కాదు ఆలోచించటంలో...
-నందు
Tuesday, January 12, 2016 - 1 comments

గతాలు-జ్ఞాపకాలు


మర్చిపోయేవన్ని గతాలు కావు
గుర్తున్నవన్ని జ్ఞాపకాలు కావు
మర్చిపోకుండా చేసేవే జ్ఞాపకాలు
గుర్తుకు తెచ్చుకుందామని ప్రయత్నించినా 
గుర్తుకురానివే గతాలు..!!!
-నందు