స్వీకరించే విధానం


ఒక వ్యక్తిని ఇష్టపడినప్పుడు 
తన తప్పులు కూడా ఒప్పుగానే కనిపిస్తాయి...
కాని, అదే మనిషిని ద్వేషించటమో లేక 
దూరం చేయటమో మొదలు పెడితే 
తన ఒప్పులు కూడా ఒక్కోసారి తప్పుగానే కనిపిస్తాయి...
ఉన్న మంచితనం కాస్త మరుగున పడిపోతుంది
తేడా తనలో లేదు. 

మనం, తనని స్వీకరించే విధానంలో ఉంది...!!!

                                 - నందు


0 comments: