ప్రేమించటం అంటే

ప్రేమించటం అంటే నిన్నే కాదు,
 నీ జ్ఞాపకాల్ని  కూడా...!
జీవించటం అంటే నీతోనే కాదు 
నీ జ్ఞాపకాలతో(జ్ఞాపకాల్లో) కూడా...!!
-నందు