ప్రేమ-యుద్ధం

యుద్ధం, ప్రేమ రెండు ఒక్కటే...
యుద్ధంలో గెలిస్తే కీర్తి, గౌరవం పెరుగుతాయి
ప్రేమలో గెలిస్తే ఆనందం, సంతోషం పెరుగుతాయి
యుద్ధంలో ఓడితే రాజ్యం, పరువు పోతాయ్,
కష్టాలు పలకరిస్తాయ్, కటకటాలు వెక్కిరిస్తాయ్...
ప్రేమలో ఓడితే కన్నీళ్ళు మిగులుతాయ్.
కాని ఒక్కోసారి ప్రాణాలు కూడా పోతాయ్...
యుద్ధం మనుషులతో చేసేది
ప్రేమ మనసుతో  చేసేది
నిజమే కాబోలు,
యుద్ధం, ప్రేమ రెండు ఒక్కటేనేమో...
రెండు గెలిచే వరకు చేసేవే...!
గెలవటం కొరకు పోరాడేవే...!!

                  -నందు
            02-09-150 comments: