నీతో మాట్లాడిన తొలి క్షణం

తొలిసారి నీతో మాట్లాడిన క్షణం నాకింకా గుర్తుంది
ఎదుటి వారితో మాట్లాడుతుంటే ఎన్నడు లేని తడబాటు నీతో మాట్లాడుతుంటే కలిగింది,
నా గుండె చప్పుడు నాకే వినిపించిది
ఒక్క సారిగా స్పృహ కోల్పోయినట్లనిపించింది...
ఆక్షణం నేనేం మాట్లాడానో తెలియదు,కాని నీతో మాట్లాడినట్లు మాత్రం గుర్తుంది
గుర్తుండటమేంటి, అది మధుర జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోయింది...
-నందు

0 comments: