నీతో మాట్లాడిన తొలి క్షణం

తొలిసారి నీతో మాట్లాడిన క్షణం నాకింకా గుర్తుంది
ఎదుటి వారితో మాట్లాడుతుంటే ఎన్నడు లేని తడబాటు నీతో మాట్లాడుతుంటే కలిగింది,
నా గుండె చప్పుడు నాకే వినిపించిది
ఒక్క సారిగా స్పృహ కోల్పోయినట్లనిపించింది...
ఆక్షణం నేనేం మాట్లాడానో తెలియదు,కాని నీతో మాట్లాడినట్లు మాత్రం గుర్తుంది
గుర్తుండటమేంటి, అది మధుర జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోయింది...
-నందు

మళ్ళి మళ్ళి నిన్నే చూడాలనిపిస్తుంది

నిన్ను మొదటిసారి ఎప్పుడో చూసానో తెలియదు కాని 
చూసినప్పటి నుండి మళ్ళి మళ్ళి నిన్నే చూడాలనిపిస్తుంది 
ఒక్కసారైనా  నీతో మాట్లాడాలనిపిస్తుంది
నువ్వు నా సమీపాన చెరితే 
మనసు కంపిస్తుంది
గుండె తీవ్రత పెరుగుతుంది...  
నీ కళ్ళలో ఏ శక్తి దాచుకున్నావో గాని 
నన్ను మాత్రం శక్తిహీనుడ్నిచేస్తున్నాయి
ఇన్నేళ్ళుగా ఎలాంటి అలజడి లేని నాలో  
కొన్నాళ్లుగా నాలో నేనే లేని పరిస్థితి

నీ కోసం వెతుకుతున్నాయి నా కళ్ళు 
ఒక్క సారి కరుణించి వెళ్ళు
నీవెక్కడుంటావో తెలిసి కూడా 
ఏమి చేయలేని నిస్సహాయ స్థితి నాది 
ఒక్క సారి పలకరించి వెళ్ళు 
మళ్ళి  నాకు పునర్జన్మని ప్రసాదించి వెళ్ళు  

ప్రేమంటే ఏంటో తెలియని నాలో రేపావు అలజడి, 
మరి వినిపించట్లేదా ఈ గుండె సడి 
            -నందు 

ప్రేమ-నటన

మిత్రమా,
నువ్ నిజంగా ప్రేమిస్తున్నావో లేక 
ప్రేమిస్తున్నట్లు నటిస్తున్నావో 
నీకు నువ్వుగా తెలుసుకో...
ఎందుకంటే, 
ప్రేమిస్తున్నపుడు టైంపాస్ చేసినా టైంవెస్ట్ చేసినా 
బాగానే అనిపిస్తాయి... 
కాని నటిస్తున్నప్పుడే నరకంగా ఉంటుంది...!
కరక్టే, ప్రేమ పుట్టుక నీకు తెలియకపోవచ్చు
కాని పుట్టిన తర్వాతైనా తెలుస్తుందిగా ???
అందుకే నీకు నువ్వుగా మేల్కొను,
నటనని కట్టి పెట్టి నిజంలో బ్రతకటం మొదలెట్టు..!!! 
(నిజ జీవితంకి అడుగెట్టు)

                           -నందు

#నందు