వద్దనుకున్నాక

ఒక్కసారి వద్దనుకున్నాక,  
దాని గురించి ఆలోచించటం మానేయాలి
అది వస్తువైనా, మనిషైనా.... 
-నందు.

0 comments: