జీవితం లోతు తెలియని సముద్రం..!!

జీవితం: 
లోతు తెలియని సముద్రం.
ఎత్తుకోలవలేని ఆకాశం..!!
జీవితం: 
రాజీ లేని పోరాటం.
అదొక అలుపెరగని పయనం..!!
జీవితం గురించి కొంత మందికి 
చదివితే తెలుస్తుంది
మరికొంత మందికి 
నిశితంగా పరిశీలిస్తే అర్థం అవుతుంది
కాని చాలా మందికి అనుభవిస్తేనే బోధపడుతుంది...
 -నందు0 comments: