చరిత్రలో ప్రేమకథలుచరిత్రలో కొన్ని ప్రేమకథలు వినటానికి బావుంటాయ్,
సినిమాల్లో కొన్ని ప్రేమ కథలు చూడటానికి బావుంటాయ్,
కథల్లో కొన్ని ప్రేమకథలు రాయటానికి బావుంటాయ్,
పుస్తకాల్లో కొన్ని ప్రేమ కథలు చదవటానికి బావుంటాయ్,
కాని నిజ జీవితంలో చాలా  ప్రేమకథలు వినకపోతేనే బావుంటాయ్, 
వాటి గురించి మాట్లాడుకోకపోతేనే మరింత బావుంటాయ్..
                                    -నందు0 comments: