సమాధానం లేని ప్రశ్న

అన్ని ప్రశ్నలకి మనమే సమాధానం చెప్పలేం, తెలుసుకోలేం..  
కొన్నింటికి కాలం, మరికొన్నింటికి మౌనం,
మాటలతో చెప్పలేని వాటికి మనసు   
ఇంకోన్నింటికి నీ జీవితం... 
ఇలా ఏదో ఒక విధంగా సమాధానం దొరుకుతూనే ఉంటుంది..  
అసలు సమాధానం లేని ప్రశ్నే లేదు ఈ  విశ్వంలో...!!! 
సమాధానం దొరకలేదంటే, 
నీకు సమయం సరిపోకపోయి ఉండాలి లేదా 
దాని మీద నీకు ఆసక్తి లేకుండా ఉండి ఉండాలి 
ఈ రెండు కాదంటే అదసలు ప్రశ్నే కాకపోయి ఉండాలి 
                                   -నందు 


0 comments: