నువ్ ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు

నువ్ ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు,
నీకేం తోచనపుడు,
నీకిష్టమైన వారితో మాట్లాడాలనిపించినపుడు,
ఆ మాట్లాడాల్సిన్న వ్యక్తి నీతో 
నీతో మాట్లాడే పరిస్థితిలో లేనప్పుడు, 
మాట్లాడాల్సిన వాటిని ఎక్కడైనా రాసి పెట్టు...
తర్వాత వాటిని చదివినపుడు 
అక్షరాలు అందంగా కనిపిస్తాయ్
పదాలు కూడా ప్రేమగా పలకరిస్తాయ్,
మాటలు ముత్యాల్లా మారతాయ్...
-నందు
1 comments:

Anonymous May 30, 2015 at 7:36 PM

దిగులు పడకురా సహోదరా దుర్గమ్మ నిన్ను కరుణించురా.
ఎందుకో ఏమో పిచ్చి పరుగులు తీసే