చాన్నాళ్ళ తర్వాతచాన్నాళ్ళ తర్వాత::
ఆమె: ఎలా ఉన్నావ్ ??
అతడు:ఇంకా బ్రతికే ఉన్నా
ఆమె:నువ్వింకా గుర్తొస్తావ్ నాకు
అతడు: నేనింకా మర్చిపోలేదు నిన్ను
ఆమె:ఎందుకలా మాట్లాడుతున్నావ్ ?
అతడు: మరెలా మాట్లాడమంటావ్
ఆమె: నేనప్పుడు కావాలని వెళ్ళిపోలేదు
అతడు: కాని నేను కావాలనుకున్నపుడు వెళ్ళిపోయావు కదా
ఆమె: ఇప్పుడు నన్నేం చేయమంటావ్
అతడు:అది నన్నెందుకు అడుగుతున్నావ్  ?
అయినా ఆరోజు నన్నడిగే వెళ్ళిపోయావా
ఆమె: అప్పుడు నా జీవితం నా చేతిలో లేదు
అతడు:ఇప్పుడు మాత్రం నీ చేతిలో ఉందా ??
ఆమె:ఛ,నువ్వెప్పుడు ఇంతే ఎప్పటికి అర్థం చేసుకోవు
అతడు:అవును నేనప్పటికి అర్థం కాను నీకు.
ఆమె: ఇంకోసారి మాట్లాడను
అతడు: నేనుకూడా ఇంకోసారి కనపడను...
                                           -నందు                              

Inspired by one of my Facebook friends

                                                         (ఇంకా ఉంది)
                               

0 comments: