నీలో ఉన్న "నా" మనసునడుగు

మనం చూసే కళ్ళు కూడా
ఒక్కోసారి మనల్ని మోసం చేస్తాయేమో గాని
మన మనసెప్పుడు మోసం చేయదు...
నేను నిన్ను చూసింది మనసుతోనే కాని కళ్ళతో కాదు
నీకింకా నమ్మకం లేకపోతే
నీతో ఉన్న "నీ" కళ్ళనడుగు
నీలో ఉన్న "నా" మనసునడుగు
నాపై ఉన్న "నీ" ప్రేమనడుగు
-నందు0 comments: