జీవితంలో పెళ్ళే చేసుకోవద్దనుకున్నాను...!!!


జీవితంలో పెళ్ళే చేసుకోవద్దనుకున్నాను,

కాని నిన్ను చూసాక, నీతో పరిచయం అయ్యాక 

నిన్ను తప్ప వేరే వాళ్ళని చేసుకోవద్దని నిర్ణహించుకున్నాను

అంతలా మారిపోయేలా చేసావు, 

ఎప్పుడు ఇలాంటి అమ్మాయి, అలాంటి అమ్మాయి
అవి, ఇవి అని ఏ క్వాలిఫికేషన్స్  పెట్టుకోలేదు...

నిన్ను చూసినప్పటి నుండి నేను పెట్టుకున్న క్వాలిఫికేషన్స్  అన్ని నువ్వే...

అన్నింట్లోను  నువ్వెలా ఉన్నావో అలానే ఉండాలనుకున్నాను 

నా జీవితం లో ఇంతగా ప్రేమించిన ప్రేమిస్తున్న జీవితాంతం ప్రేమించే ఏకైక వ్యక్తివి 

నువ్వే  చెలీ ...

నిన్ను తప్ప ఇంకేవ్వరిని ఊహించుకోలేను కూడా... 
              
నీకోసం ఎదురుచూస్తున్న నేను                     -నందు 

0 comments: