ఎదురుచూపులో ప్రేముంటుందా ???

ఎదురు చూపులో  ప్రేముంటుందా....!!!

సైన్యంలో పనిచేసే కొడుకు కోసం తల్లిదండ్రులు/భర్త కోసం భార్య ఎదురుచూస్తుంటారు. 

ఎప్పుడు తనోస్తాడో లేక, 
ఏ వార్త వినాల్సి వస్తుందోనని.... 

రోజు వచ్చే సమయానికి మనం ఇంటికి రాకపోతే కంగారు పడి,

మనకి ఇంట్లో వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తుంటారు, అదే ప్రేమంటే... 

రోజు సాయంత్రం ఆరింటికి నీవస్తావని తెలిసికూడా,

ఐదున్నరకే గుమ్మం వైపు చూస్తుంటుంది నీ భార్య, అదే ప్రేమంటే...

ఎక్కడో ఇంటికి దూరంగా మనకోసం పని చేసే నాన్న

నెలకోసారి వచ్చి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు 
మళ్ళి ఎపుడోస్తాడని ఎదురుచూస్తుంటాం 
ఆ ఎదురుచూపే ప్రేమ...  

నిన్నంతా మనతోనే ఉన్న మనం ప్రేమించిన అమ్మయికోసమో/ అబ్బాయికోసమో 

అందరికంటే ముందుగా క్లాసు కి వెళ్లి తనకోసమే ఎదురుచూస్తుంటాం... 
అదే ఎదురుచూపులో ప్రేమ...!!!

లోకం నింద కోసం సీతని అడవుల్లోకి పంపి, 

సీత కోసమే పరితపించాడు రాముడు
తనెక్కడుందో తెలిసి కూడా చూడటానికి వెళ్ళలేదు... 
ప్రేమ లేకనో, ఇష్టం లేకనో కాదు, 
సమయం, పరిస్థితులు అనుకూలించక. 
సీత కోసం రాముడు, శ్రీరాముడి కోసం సీత...  
ఇలా ఒకరికొకరు ఎదురు చూస్తూ ఉండిపోయారు, 
ఇదేనేమో ఎదురు చూపుల్లో ప్రేమంటే....  

నేను రాముడంత గొప్పవాడిని కాదు కాని, నీవెప్పుడు నా సీతవే...  


కేవలం నీకిచ్చిన మాటకోసం, 

నీవెక్కడుంటావో తెలిసి కూడా,
రెండు నెలలుగా నాతో నేను నిశబ్ధ యుద్ధం చేస్తూ,
అనవసరమైన వాటిని కూడా భరిస్తూ,
నీకోసం, కేవలం నీ మాట వినటం కోసమే 
ఎదురు చూస్తున్న నేను...
                    -నందు                                     


0 comments: