స్వేచ్చకి అడ్డుపడకు...!!

జీవితంలో ఎవ్వరికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వకు...!!!
ఒక వేళ నువ్వు ఎవరినైనా భాగా ఇష్టపడితే 
వారికి స్వేచ్ఛనివ్వు, వారి స్వేచ్చకి కూడా అడ్డుపడకు...!!
వారు కూడా నిజంగా నిన్ను ఇష్టపడితే వారే తిరిగి జీవితంలోకి వస్తారు
ఒక వేళ వారు తిరిగి రాలేదంటే నీ జీవితమనే పుస్తకంలో 
వారి పేజి సమాప్తమని అర్థం...
వినటానికి ఇలాంటివి భానే ఉంటాయి,
కాని భరించటానికి మాత్రం భరించలేనంతగా భాదగా ఉంటాయి 
కాని ఇలాంటివి మనకేవ్వరు చెప్పరు..
మనకు ఎవ్వరు ఇలాంటివి  చెప్పినా అర్థం కావు


ఒకటి మాత్రం నిజం కొన్ని స్వీయానుభవంతోనే తెలుసుకోవాలి
 -నందు

0 comments: