మనుషులు-మనసులుకొన్ని జ్ఞాపకాలు మనుషుల్ని గుర్తుచేస్తే 
ఇంకొన్ని జ్ఞాపకాలు వారి మనసుల్ని గుర్తు చేస్తాయి

కాని కొన్ని జ్ఞాపకాలు నన్ను నేనే మర్చిపోయేలా చేస్తున్నాయి...!!!

-నందు

3 comments:

ఎగిసే అలలు.... August 23, 2014 at 10:43 PM

Simply superb Nandu gaaru:):)

Anonymous August 24, 2014 at 8:29 PM

well said.

నందు August 25, 2014 at 12:37 AM

ఎగిసే అలలు, and Bonagiri thank you :) :)